Velkommen, Gæst
Brugernavn Adgangskode: Husk mig

Optagelse af MMA klubber i Danmarks Brydeforbund
(1 viser) (1) Gæst
 • Side:
 • 1

EMNE: Optagelse af MMA klubber i Danmarks Brydeforbund

Optagelse af MMA klubber i Danmarks Brydeforbund 10 år siden #6137

 • nalle
 • IKKE ONLINE
 • Nybegynder
 • Indlæg: 4
 • Karma: 0
Som nævnt i tidligere indlæg, ville der komme et skriv om retningslinjer for optagelse af MMA klubber under Danmarks Brydeforbund. Her er så linjerne, som også vil blive mailet ud i næste uge til de adresser vi kan støve op. Vær selv med til at sprede budskabet. Skulle du/din klub ikke modtage mail fra DB, så skriv efter linjerne til cp8260@gmail.com

Med ønske om et frugtbart samarbejde, ha' et forrygende godt Nytår.
Håber/Glæder mig til vi ses

Venlig hilsen

Palle Nielsen, formand DB

Aarhus den 31.december 2011

Optagelse af MMA sporten i DB

Ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Brydeforbund, blev det enstemmigt vedtaget at ændre Danmarks Brydeforbunds love, således at det vil blive muligt at optage Grappling, Pankration og Combat Grappling (Amateur MMA) under Danmarks Brydeforbund.
Tre stilarter indenfor kampsport, som er anerkendt og optaget i det internationale brydeforbund FILA og betegnes som ikke olympiske stilarter.

Dette tiltag kan være medvirkende til, at MMA sporten får større anerkendelse i Danmark, og det gør det muligt for Danmark at deltage ved EM, VM og World Combat Games i FILA.

Det vil også bevirke, at vi fra 2014 kan afholde officielle Danmarks Mesterskaber i de tre stilarter, såfremt DIF’s mesterskabsregulativ bliver overholdt over en periode på tre år.

Danmarks Brydeforbund ser frem til et frugtbart samarbejde, at der skabes synergi effekt, øget medlemstal og flere klubber under DB.
Flere brydeklubber har allerede et godt samarbejde med MMA sporten, og nogle har gjort plads til en afdeling i klubben.
.
Nogle af de eksisterende MMA klubber er opbygget efter foreningsprincippet, og vil uden større omstrukturering kunne blive optaget under DB og DIF.
Andre klubber drives efter virksomhedsprincippet, hvorfor der skal lidt større ændringer til for at blive optaget i DB og DIF.
DIF’s juridiske afdeling, står til rådighed for afklaring til, hvordan kommercielt drevne klubber, kan tilpasses folkeoplysningslovens foreningsprincip.
Dette for at kunne optage flest mulige interesserede klubber.

DB og DIF:
For at blive optaget under DB skal klubberne opfylde folkeoplysningslovens love og regler for foreninger. DB er en del af DIF familien, hvor dette også er et krav for at blive medlemsregistreret og dermed tilskuds berettiget.
Ligeledes skal klubberne følge DB’s love og regulativer i lighed med brydeklubberne.

Der skal udfærdiges et sæt love og vedtægter for klubben, som skal ”tegnes” af en bestyrelse / styregruppe på minimum fem personer.
Optagelsen kommer i stand ved et møde mellem DB og klubbens bestyrelse. Dette er et møde om muligheder for samarbejde, for tilskud, medlemsregistrering og DIF.

Eksempel på Love & vedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav til optagelse / godkendelse af foreninger.

For ___________________________ klub under Danmarks Brydeforbund

Styregruppen:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

1. Foreningens navn
Foreningens navn er __________________,
Stiftet _____________, og en del af en flerstrenget / eller selvstændig forening, tilhørende ________________kommune, og region _______________.
2. Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til MMA sporten. At give de aktive mulighed for at opnå bedst mulige idrætslige resultater i overensstemmelse med anlæg og ønsker. At skabe et attraktivt miljø for medlemmerne.
Foreningen er medlem af Danmarks Brydeforbund, og skal følge love vedtaget af forbundet og Danmarks Idrætsforbund.
3. Medlemmer
 Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til er arbejde for foreningens formål og udvikling.
Nedenstående punkter er til inspiration og tilpasses den enkelte klubs behov og procedure
 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt for første periode.
 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, med virkning fra den periode kontingentet er betalt.
 Medlemmerne betaler et af årsmødet fastsat kontingent. Kontingentet opkræves halvårligt.
 Bliver et medlem slettet på grund af gæld til foreningen, kan han/hun ikke optages i nogen anden forening under D. B. før forholdet er bragt i orden.
 Foreningens bestyrelse er kontingent fri. (eller betalende om klubben vil)
 De medlemmer som ikke holder sig til disse love, eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan styregruppen ekskludere, men vedkommende kan fordre sin sag behandlet, på næste ordinære årsmøde.
4. Årsmøde
 Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
 Ordinært årsmøde afholdes en gang årligt ultimo april. Der indkaldes så bredt som muligt, via opslag i klubben, hjemmeside og relevante forums, senest 30 dage før årsmødet ønskes afholdt.
 Mødeberettigede på årsmødet er alle medlemmer der senest 1 måned forinden har betalt forfaldent kontingent.
 Stemmeberettigede er deltagerne ved årsmødet.
Her kan tilføjes aldersgrænse, om man skal være til stede for at stemme, eller kan sende en fuldmagt med en anden deltager. Der kan ligeledes sættes et differentieret medlemskab vs stemmeantal op. Dette skal dog have en rimelig fordeling, så foreningsprincippet / den demokratiske ret ikke degraderes til værdiløs
Dagsorden til ordinært årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til styre – revisor samt suppleanter
7. Eventuelt

 Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styregruppen i hænde senest 7 dage før Årsmødet afholdes.
 Forslag om vedtægtsændringer, skal være styregruppen i hænde senest 20 dage før årsmødet.
 Årsmødet ledes af en dirigent der ikke er medlem af styregruppen.
 Årsmødet træffer beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot en deltager ønsker det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der vælges, foretages altid skriftlig afstemning, efter reglen om simpelt flertal.
5. Ekstraordinært årsmøde
 Kan afholdes når styregruppen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af medlemmer ønsker det. Dette ønske skal fremsendes skriftligt til formanden med begrundelse. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest fire uger efter anmodningen.
 Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært årsmøde er 2 uger.
6. Daglig ledelse
 Foreningens daglige ledelse udgøres af styregruppen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en toårig periode af gangen, formanden og 1 bestyrelsesmedlem i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 2 suppleanter og 1 revisor vælges for et år af gangen.
 Ved først kommende styregruppemøde efter et årsmøde, afholdes et konstituerende møde hvor styregruppen, blandt sine medlemmer vælger næstformand, samt tillidsposter. Disse gælder frem til næste årsmøde.
 Styregruppen nedsætter underudvalg og arbejdsgrupper, til og med ansvar for varetagelsen af afgrænsede opgaver, men med pligt til at underrette bestyrelsen, hvis der bliver indblandet økonomi.
7. Økonomi
 Regnskabet følger kalenderåret.
 Styregruppen er ansvarlig for regnskabet overfor årsmødet.
 Regnskabet føres af kassereren
 Regnskabet revideres af de på årsmødet valgte revisorer.
 Sponsoraftaler godkendes af styregruppen og underskrives af formanden.
.
9. Tegningsregler og hæftelse
 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser der påhviler foreningen.
10. vedtægtsændringer
 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på et årsmøde, hvor ændringen fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkeligt efter de er vedtaget på årsmødet.
1.1 Opløsning
 Foreningen kan ikke opløses så længe 5 medlemmer ønsker den opretholdt.
 I tilfælde af opløsning, kan dette kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.
 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål. Formålet bestemmes af det opløsende årsmøde.

FILA:
Krav for at kunne deltage til EM, VM og World Combat Games

Det internationale Brydeforbund FILA, opererer med følgende stilarter, Grappling, Pankration og, Combat Grappling eller amatør MMA. Det er disse DB også koncentrerer sig om, om end vi er klar over, at klubber med disse stilarter også kan have medlemmer, der dyrker andre kampsportsgrene.
For at kunne stille op ved EM og VM samt World Combat Games i de ikke olympiske stilarter under FILA, skal man være enten associeret eller tilknyttet (affiliated) medlem hos FILA.
Da Danmarks Brydeforbund er associeret medlem, kræver FILA dog, at DB kan påvise at de også varetager interesserne for de tre ikke olympiske stilarter.
Her kræves det så at klubben melder sig ind under DB eller at der er tale om en eksisterende brydeklub, der har de ikke olympiske stilarter på programmet.
Det er nu på plads, efter at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i september har godkendt ændringerne i forbundets love (§3 Formål, § 4 Medlemmer samt § 12 Udvalg). Dette er meddelt FILA.
FILA, stiller næsten identiske krav til set-up omkring brydning og de ikke olympiske stilarter, i forhold til deltagelse til mesterskaber og dommere til mesterskaber;
• Man kan ikke deltage med flere deltagere til VM end man har stillet op med til EM.
• Stiller man med flere end tre deltagere, skal man have mindst en kvalificeret dommer med. Gælder både stævner og mesterskaber.
• Antallet deltagere regnes pr. nation og ikke pr. kategori (gi / nogi kvinder/mænd).
FILA kører med et system, hvor man som international dommer, starter i kategori 3 og avancerer herfra til kategori 2 og 1. Den højeste ”rank” er Instruktor. Nye kandidater kan optages/opgraderes ved alle internationale (FILA) turneringer og mesterskaber (typisk ikke mere end 1 kategori op/år).
Kategori 3 dommere kan dømme ved alle internationale stævner og kategori 2 dommere kan dømme ved EM og VM. Man skal være Kategori 1 dommer for at få lov til at dømme ved World Combat Games.

Vi vil gerne i gang i det nye år og for at kunne varetage MMA sporten så godt som mulig, har DB besluttet at oprette et Grappling udvalg der skal varetage de tre stilarters interesse. Brydeforbundets formand og næstformand er selvskrevne i udvalget, men vi får brug for dynamiske folk fra MMA sporten.

For yderligere info, eller nærmere aftale
Kontakt:
Formand:
Palle Nielsen
Tlf.: 42 23 24 80
Mail.: cp8260@gmail.com
Næstformand:
Erik Nyblom
Tlf.: 22 46 79 29
Mail.: erik.nyblom@gmail.com
Sidste redigering: 10 år siden af nalle.

Sv: Optagelse af MMA klubber i Danmarks Brydeforbund 10 år siden #6138

 • Badboydk
 • IKKE ONLINE
 • Moderator
 • ...don´t make me angry!
 • Indlæg: 1743
 • Karma: 20
God vind herfra
... DK´s MMA´ svar på Ron Jeremy
POWERED AND ENDORSED BY:
www.FASHIONISTA-online.de/
www.PANACEA.dk * www.STREETVISION.dk * www.FAIRTEX.com

Sv: Optagelse af MMA klubber i Danmarks Brydeforbund 10 år siden #6157

 • MMAGEAR.DK
 • IKKE ONLINE
 • Lilla bælte
 • WWW.MMAGEAR.DK
 • Indlæg: 94
 • Karma: 4
Ja også herfra...

Tror dog det bliver et bump på vejen at rigtig mange MMA klubber ikke køres som foreninger....

Sv: Optagelse af MMA klubber i Danmarks Brydeforbund 9 år, 9 måneder siden #7279

 • Folmand
 • IKKE ONLINE
 • Nybegynder
 • Indlæg: 7
 • Karma: 1
MMAGEAR.DK skrev:
Ja også herfra...

Tror dog det bliver et bump på vejen at rigtig mange MMA klubber ikke køres som foreninger....


Dette bump kunne let overkommes, ved at oprette en frivillig forening under firmaet der driver klubben, således at firmaet i princippet er et "driftsfirma", der lejer udstyr, lokaler og administrerer kontingenter m.m. for den frivillige forenings medlemmer. Sådan en konstellation er set omkring mange andre frivillige foreninger.
 • Side:
 • 1
Moderatorer: Badboydk
Tid til at oprette siden: 0.45 sekunder